Stichting “Het Van Weerden Poelman Fonds”

De doelstelling van de Stichting is het verlenen van financiële bijstand aan het personeel van de Koninklijke Luchtmacht, zowel tijdens als na beëindiging van het dienstverband, alsmede aan de gezinnen en nabestaanden van genoemd personeel. De Stichting zal dit doel verwezenlijken door het doen van giften, het verstrekken van leningen, alsmede op andere wijze, in alle gevallen waarin betrokkenen in sociaal-financiële moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken, en waarin van overheidswege of anderszins niet, niet voldoende of niet tijdig wordt voorzien. De persoonlijke verantwoordelijkheid staat altijd centraal, die zal de Stichting nooit overnemen. Heel vaak is daadwerkelijke financiële steun noodzakelijk, soms is het geven van advies voldoende om problemen te overwinnen. Daar waar het medisch aspect doorslaggevend is volgt in het algemeen een gehele of gedeeltelijke schenking om in de behoefte te voorzien. Andere sociaal financiële moeilijkheden komt het Fonds tegemoet met een lening.

 

wpf_logo

 

hetvanweerdenpoelmanfonds.nl