Boek.nl, spin in het boekweb

Boek.nl is de spin in het boekweb van Boekdatabanken. De primaire doelstelling van boek.nl is het openbaar maken en verspreiden van boektitelgegevens via het internet, onder het motto dat niets zo leesbevorderend is als actuele en betrouwbare informatie over aard en leverbaarheid van boeken. Boek.nl stelt haar site ter beschikking van alle instellingen en personen in de Nederlandse boekenwereld die openbare informatie verstrekken over boeken.

fetch fetch-1

Boek.nl App